Huom! Olet kokeilutilassa. Tietoja ei tallenneta. Mikäli haluat täyttää tietoja oikeilla tunnuksilla Gå tillbaka.

Kartläggning av fördelar

I detta verktyg beskrivs den kommunala service för vilken marknaden tillhandahåller digitala lös-ningar eller elektroniska tjänster. Verktyget beaktar inte den kommunala service som överförs till landskapet vid vård- och lanskapsreformen.

Med detta verktyg kan kommunen utvärdera hur stora kostnadsbesparingar kommunen kan uppnå genom att använda digitala tjänster. För att kommunen ska kunna utnyttja verktyget ska kommunen vilja utvärdera uppnådda besparingar och effektiviseringen av arbetet. Verktyget beräknar de bespa-ringar som kan uppnås genom de digitala tjänster som tillhandahålls inom serviceområdet.

Med hjälp av verktyget kan kommunen också sätta upp mål för vilka besparingar som ska uppnås genom digitalisering. Målen kan sättas upp för varje tjänst separat.

Fyll i uppgifterna i verktyget allteftersom kommunen inför nya elektroniska tjänster.

Om någon av de elektroniska tjänster som tillhandahålls i kommunen saknas på listan ”Tjänster som ska digitaliseras”, kan du lägga till en uppgift om en sådan tjänst i det tomma utrymmet efter listan. Alternativt kan du skicka ett meddelande om en sådan tjänst som respons till följande adress för kännedom: digitaalinenkunta@vm.fi.

FYLL I UPPGIFTERNA I VERKTYGET EN TJÄNST ÅT GÅNGEN

  1. Gå igenom varje delområde och ta del av tjänsterna på listan ”Tjänster som ska digitaliseras”.
  2. Ange för varje tjänst ett genomsnittligt pris för en personarbetstimme som behövs för att tillhan-dahålla tjänsten, volymen för processen per år (t.ex. hur många ansökningar, anmälningar eller motsvarande lämnas per år) och kostnader för tillhandahållande av den digitala tjänsten (t.ex. underhållskostnader eller avgifter för användning av tjänsten) per år.
  3. Bedöm för varje tjänst hur stora besparingar på arbetsmängden som kan uppnås i handläggnings-, besluts-, fakturerings- och arkiveringsskedet genom att använda tjänsten. Om ovan nämnda skeden inte kan identifieras i tjänsten, kan den totala nyttan bedömas utifrån handläggningsske-det.
  4. Bedöm för varje tjänst hur stora övriga besparingar, till exempel rese-, rums- eller leveransbespa-ringar, som kan uppnås genom att använda tjänsten.
  5. Verktyget beräknar automatiskt besparingarna i euro och arbetsmängder.

Lisää ohjeita »